ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgelet:
Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing bij aankoop.
Klanten die materiaal huren krijgen via email een huurovereenkomst toegestuurd

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN:
 1. Het sluiten van een overeenkomst met de bvba Half Blue sluit van rechtswege de aanvaarding in van de verkoopsvoorwaarden. Feitelijke afwijkende gedragingen door Half Blue gesteld, zelfs bij herhaling, rechtigen de koper niet zich daarop te beroepen en zullen door hem geenszins kunnen ingeroepen worden als een verworven recht.
 2. De aanbiedingen (offertes) worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen door een vertegenwoordiger van de bvba Half Blue genoteerd, worden enkel bindend voor de bvba Half Blue na onze bevestiging. Onze offertes zijn geldig voor accept binnen maximaal één maand.
 3. Onze prijzen zijn betaalbaar op ons kantoor te  Wemmel – België. De prijzen zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden ten gevolge van prijswijzigingen van de fabrikant, verandering van douanerechten, wisselkoersen, transportkosten of elke andere oorzaak, die de kostprijs van de goederen kunnen beïnvloeden. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10% op een bestaande bestelling kan de klant de nog te leveren goederen annuleren, zonder daarvoor de in punt 10 vermelde schadevergoeding te moeten betalen.
 4. De verzendkosten altijd ten laste van de klant.
 5. Vertragingen in leveringen zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoedingen of verbreking van de overeenkomst.
 6. De bvba Half Blue behoudt zich het recht voor de levering op ieder ogenblik te schorsen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder schadeloosstelling. Bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering kan door de bvba Half Blue worden beslist de overige toestellen niet te leveren.
 7. Leveringen in België zijn franco vanaf € 200. Leveringen buiten België zijn vanaf Wemmel. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling, die ingeval van schade of verlies zich dient te verhalen op de derde persoon (de transporteur). Ingeval van expreszendingen zijn de hieraan verbonden kosten ten alle tijde geheel ten laste van de klant.
 8. De levering wordt als afgehandeld en goedgekeurd beschouwd na vertrek van de goederen uit ons magazijn. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest geschieden bij aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft het voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in hun geheel aanvaardt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; eventuele gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht op afkeuring van de gehele levering. Teruggave van goederen wordt alleen aangenomen na onderzoek en akkoord van de klachten. Het gebruik – ook ingeval van demonstratie, bruikleen, of voortverkoop van onze goederen – valt in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de bvba Half Blue. De bvba Half Blue kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde goederen. Met het in ontvangst nemen en/of het in gebruik nemen van de door de bvba Half Blue geleverde goederen, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze clausule.
 9. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend contractueel beding zijn onze facturen onmiddellijk en zonder korting betaalbaar.Ingeval van in gebreke blijven van betaling, wordt na de vervaldag over het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente berekend van 12% op jaarbasis . Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met betalen, zal de schuld bovendien met 12% van de factuur worden verhoogd met een minimum van 50€, verhoogd met de gerechtskosten. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zullen onmiddellijk invorderbaar zijn. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de bvba Half Blue tot de factuur die er betrekking op heeft volledig betaald is. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de bvba Half Blue op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting vanwege de bvba Half Blue per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.
 10. Ingeval van annulatie van een bestelling is de klant een schadevergoeding, verschuldigd van 30% van de verkoopprijs plus eventuele bijkomende kosten.
 11. De bvba Half Blue waarborgt de door haar geleverde toestellen voor 2 jaar tegen alle fabricagefouten. Deze waarborg omvat de gratis vervanging van defecte stukken en de werkuren. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de eventuele uitgebreidere waarborgen die door de fabrikant worden toegestaan. Deze waarborg vervalt evenwel indien de koper zijn plichten niet heeft nageleefd, alsook indien aan de geleverde toestellen door onbevoegden is gewerkt. De bvba Half Blue zal, ingeval een defect gedekt is door de waarborgcondities van de fabrikant, al het mogelijke doen om het geleverde toestel door de fabrikant hersteld te krijgen. Verbruiksartikelen vallen niet onder deze waarborg. Bij levering van informatica staat de oorspronkelijke leverancier van de bvba Half Blue geheel in voor de waarborg. De verplaatsing valt niet onder deze waarborg. Afwijkingen van deze clausule zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk op de originele factuur vermeld staan.
 12. Ingeval van betwisting is alleen het arrondissement Brussel bevoegd evenals de vrederechter van Wemmel.
 13. Voor overeenkomsten aangegaan met rechtspersonen, zijn van rechtswege de bestuurders/ zaakvoerders van de vennootschap mede gebonden voor de goede en correcte uitvoering van alle verplichtingen voortspruitende uit de aangegane verbintenissen; ze zijn gehouden als solidaire en ondeelbare medeschuldenaars.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van CardioService

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Steenweg op Brussel 213 – 1780 Wemmel, België
Telefoon: +32 2 451 00 10
E-mail: info@cardioservice.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0891 298 653
RPR: Brussel, nederlandstalige

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CardioService of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CardioService levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CardioService de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CardioService kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CardioService geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CardioService kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CardioService verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel, nederlandstalige bevoegd.

Privacybeleid
CardioService hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CardioService – Steenweg op Brussel 213 te 1780 Wemmel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CardioService, Steenweg op Brussel 213 – 1780 Wemmel, info@cardioservice.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en vergeten te worden. CardioService zal iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens verder zijn verstrekt hiervan in kennis stellen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CardioService Steenweg op Brussel 213 – 1780 Wemmel, info@cardioservice.eu.

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. Deze gegevens worden echter nooit verkocht, maar worden enkel gebruikt in het kader van klantbeheer of voor de uitvoering van informatie- of promotiecampagnes.

CardioService kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de CardioService-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de CardioService-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze cookies kunnen er worden gebruikt:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.