ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgelet:
Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing bij aankoop.
Klanten die materiaal huren krijgen via email een huurovereenkomst toegestuurd

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN:
 1. Het sluiten van een overeenkomst met de bvba Half Blue sluit van rechtswege de aanvaarding in van de verkoopsvoorwaarden. Feitelijke afwijkende gedragingen door Half Blue gesteld, zelfs bij herhaling, rechtigen de koper niet zich daarop te beroepen en zullen door hem geenszins kunnen ingeroepen worden als een verworven recht.
 2. De aanbiedingen (offertes) worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen door een vertegenwoordiger van de bvba Half Blue genoteerd, worden enkel bindend voor de bvba Half Blue na onze bevestiging. Onze offertes zijn geldig voor accept binnen maximaal één maand.
 3. Onze prijzen zijn betaalbaar op ons kantoor te  Wemmel – België. De prijzen zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden ten gevolge van prijswijzigingen van de fabrikant, verandering van douanerechten, wisselkoersen, transportkosten of elke andere oorzaak, die de kostprijs van de goederen kunnen beïnvloeden. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10% op een bestaande bestelling kan de klant de nog te leveren goederen annuleren, zonder daarvoor de in punt 10 vermelde schadevergoeding te moeten betalen.
 4. De verzendkosten altijd ten laste van de klant.
 5. Vertragingen in leveringen zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoedingen of verbreking van de overeenkomst.
 6. De bvba Half Blue behoudt zich het recht voor de levering op ieder ogenblik te schorsen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder schadeloosstelling. Bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering kan door de bvba Half Blue worden beslist de overige toestellen niet te leveren.
 7. Leveringen in België zijn franco vanaf € 200. Leveringen buiten België zijn vanaf Wemmel. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling, die ingeval van schade of verlies zich dient te verhalen op de derde persoon (de transporteur). Ingeval van expreszendingen zijn de hieraan verbonden kosten ten alle tijde geheel ten laste van de klant.
 8. De levering wordt als afgehandeld en goedgekeurd beschouwd na vertrek van de goederen uit ons magazijn. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest geschieden bij aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft het voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in hun geheel aanvaardt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; eventuele gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht op afkeuring van de gehele levering. Teruggave van goederen wordt alleen aangenomen na onderzoek en akkoord van de klachten. Het gebruik – ook ingeval van demonstratie, bruikleen, of voortverkoop van onze goederen – valt in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de bvba Half Blue. De bvba Half Blue kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde goederen. Met het in ontvangst nemen en/of het in gebruik nemen van de door de bvba Half Blue geleverde goederen, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze clausule.
 9. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend contractueel beding zijn onze facturen onmiddellijk en zonder korting betaalbaar.Ingeval van in gebreke blijven van betaling, wordt na de vervaldag over het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente berekend van 12% op jaarbasis . Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met betalen, zal de schuld bovendien met 12% van de factuur worden verhoogd met een minimum van 50€, verhoogd met de gerechtskosten. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zullen onmiddellijk invorderbaar zijn. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de bvba Half Blue tot de factuur die er betrekking op heeft volledig betaald is. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de bvba Half Blue op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting vanwege de bvba Half Blue per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.
 10. Ingeval van annulatie van een bestelling is de klant een schadevergoeding, verschuldigd van 30% van de verkoopprijs plus eventuele bijkomende kosten.
 11. De bvba Half Blue waarborgt de door haar geleverde toestellen voor 2 jaar tegen alle fabricagefouten. Deze waarborg omvat de gratis vervanging van defecte stukken en de werkuren. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de eventuele uitgebreidere waarborgen die door de fabrikant worden toegestaan. Deze waarborg vervalt evenwel indien de koper zijn plichten niet heeft nageleefd, alsook indien aan de geleverde toestellen door onbevoegden is gewerkt. De bvba Half Blue zal, ingeval een defect gedekt is door de waarborgcondities van de fabrikant, al het mogelijke doen om het geleverde toestel door de fabrikant hersteld te krijgen. Verbruiksartikelen vallen niet onder deze waarborg. Bij levering van informatica staat de oorspronkelijke leverancier van de bvba Half Blue geheel in voor de waarborg. De verplaatsing valt niet onder deze waarborg. Afwijkingen van deze clausule zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk op de originele factuur vermeld staan.
 12. Ingeval van betwisting is alleen het arrondissement Brussel bevoegd evenals de vrederechter van Wemmel.
 13. Voor overeenkomsten aangegaan met rechtspersonen, zijn van rechtswege de bestuurders/ zaakvoerders van de vennootschap mede gebonden voor de goede en correcte uitvoering van alle verplichtingen voortspruitende uit de aangegane verbintenissen; ze zijn gehouden als solidaire en ondeelbare medeschuldenaars.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van CardioService

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Z1 Researchpark 40- 1731 Zellik, België
Telefoon: +32 2 451 00 10
E-mail: info@cardioservice.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0891 298 653
RPR: Brussel, nederlandstalige

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CardioService of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CardioService levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CardioService de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CardioService kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CardioService geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CardioService kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CardioService verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel, nederlandstalige bevoegd.

PRIVACYBELEID
CardioService hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CardioService – Z1 Researchpark 40- 1731 Zellik, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CardioService, Z1 Researchpark 40- 1731 Zellik, info@cardioservice.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en vergeten te worden. CardioService zal iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens verder zijn verstrekt hiervan in kennis stellen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CardioService Z1 Researchpark 40- 1731 Zellik, info@cardioservice.eu.

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. Deze gegevens worden echter nooit verkocht, maar worden enkel gebruikt in het kader van klantbeheer of voor de uitvoering van informatie- of promotiecampagnes.

CardioService kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de CardioService-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de CardioService-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

COOKIE POLICY

Wat is een cookie en waarvoor dient het?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruiken we?

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld zoals bijvoorbeeld taalkeuze. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser.

Naam Host Provider Vervaldatum
_grecaptcha cardioservice.eu Google Analytics sessie
rc::a google.com Google permanent
rc::b google.com Google sessie
rc::c google.com Google sessie
wc_cart_hash_# cardioservice.eu WooCommerce sessie
wc_fragments_# cardioservice.eu WooCommerce sessie

Analyserende cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe je de website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om de website beter te laten aansluiten op je noden.

Naam Host Provider Vervaldatum
_ga cardioservice.eu Google Analytics 2 jaar
_gat cardioservice.eu Google Analytics 1 dag
_gid cardioservice.eu Google Analytics 1 dag
_hjAbsoluteSessionInProgress cardioservice.eu HotJar 1 dag
_hjFirstSeen cardioservice.eu HotJar 1 dag
_hjIncludedInPageviewSample cardioservice.eu HotJar 1 dag
_hjIncludedInSessionSample cardioservice.eu HotJar 1 dag
_hjSession_# cardioservice.eu HotJar 1 dag
_hjSessionUser_# cardioservice.eu HotJar 1 jaar
_hjTLDTest cardioservice.eu HotJar sessie

Marketing cookies

Naam Host Provider Vervaldatum
_gcl_au cardioservice.eu Google Analytics 3 maanden
SNID snid.snitcher.com Snitcher 2 jaar
snidsessid cardioservice.eu Snitcher sessie

Hoe gebruiken derde partijen cookies? De cookies die worden gebruikt op onze website zijn een dienst van derde partijen. Om te weten hoe deze partijen omgaan met cookies, verwijzen we naar hun cookiebeleid:

LinkedIn: Cookiebeleid | LinkedIn

Google: Hoe Google cookies gebruikt – Privacy en voorwaarden – Google

HotJar: Hotjar Cookie Information – Hotjar Documentation

Snitcher: How Snitcher complies with GDPR

WooCommerce: WooCommerce cookies

Hoe kan je jouw cookies wijzigen of verwijderen? Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Hiervoor kan je terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@cardioservice.eu. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Wie is er verantwoordelijk voor dit cookiebeleid? CardioService, met zetel te 1731 Zellik, Z1 Researchpark 40 is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kun je terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@cardioservice.eu.

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 27/09/2022.